Onze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie-beleid. Meer weten over het gebruik van cookies
Ok

Favoriete vakantiehuizen

U heeft geen favoriete vakantiehuizen
Een vraag? Geopend vanaf morgen van: 08H30 tot 18H30
Wij zijn beschikbaar:
Vandaag van
10H00 tot 16H00
Morgen van:
08H30 tot 18H30
Dinsdag van:
08H30 tot 18H30
Woensdag van:
08H30 tot 18H30
Donderdag van:
08H30 tot 18H30
Vrijdag van:
08H30 tot 19H00
Zaterdag van:
10H00 tot 16H00

Wanneer wilt u vertrekken?

Lente in de Ardennen: boek een verblijf met je familie

Kies een vakantiehuis in de Ardennen

Een prioriteit: de kwaliteit

De kwaliteit?

Een centrale waarde voor het team Ardennes-Etape.
Réservez votre location de vacances en toute sécurité
Meer weten

Tot uw dienst

Is er iets niet duidelijk? Wenst u bijkomende informatie?

Onze meertalige klantendienst is zeven dagen per week bereikbaar!
Réservez votre location de vacances en toute sécurité
Meer weten

TOERISME

Wat te doen in de Ardennen?
Ontdek alle activiteiten
Ontvang de Gids Ardennes-Pass
Profiteer van unieke kortingen
Meer weten

Made in de Ardennen

Sinds haar oprichting heeft Ardennes-Etape ervoor gekozen om zich te vestigen in het midden van de natuur, aan de grens tussen de Hoge Venen en de Ardennen, op de hoogten van Stavelot.
Réservez votre maison de vacances en toute sécurité
Meer weten

VERZEKERINGSVOORWAARDEN ANNULERING EN VAKANTIEONDERBREKING

 • Art. 1. DEFINITIES

  Verzekeraar:MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros SA, via haar bijkantoor in België – Trierstraat 45/1, 1040 Brussel T el. 02/895 56 80|Email. travel@mapfreassistance.be (Ondernemingsnummer: 0866778241) toegelaten door de Nationale Bank van België en FSMA onder het nummer 2069.

  Verzekerde: de persoon die zich heeft ingeschreven om een vakantieverblijf af te huren bij Ardennes-Etape, en die het verzekeringsvoorstel aanvaard heeft.

  Verzekeringnemer: Asteria BVBA ARDENNES-ETAPE, Avenue Constant Grandprez 29, 4970 Stavelot.

  Contract tot beschikkingstelling: iedere reservatie van een vakantieverblijf afgesloten door de verzekerde bij Ardennes-Etape.

  Vertrekdatum: de datum billijk rekening houdend met de duur van de reis om rechtstreeks de vakantiewoning te bereiken op de in de overeenkomst tot beschikkingstelling voorziene datum.

  Inschrijvingsdatum: de datum op dewelke de gereserveerde prestaties geboekt werden bij Ardennes-Etape.

  Reisgezel: de persoon of het koppel, inbegrepen de familieleden die onder hetzelfde dak wonen, met wie de verzekerde of het verzekerde koppel besloten tezamen een reis te ondernemen of een vakantieverblijf af te huren.

  Levensgezel: de persoon met wie de verzekerde een feitelijke of wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats samenleeft.

  Ziekte: aantasting van de gezondheid, vastgesteld door een erkend geneesheer en welke het honoreren van het contract tot beschikkingstelling, medisch gezien, onmogelijk maakt.

  Ongeval: aantasting van de lichamelijke gaafheid door een externe oorzaak, vastgesteld door een erkend geneesheer welke het honoreren van het contract tot beschikkingstelling, medisch gezien, onmogelijk maakt.

  Belangrijke stoffelijke schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke en accidentele schade, overkomen binnen de 30 dagen vóór vertrek, aan de onroerende goederen of aan de beroepsgebouwen die verzekerde bezit of huurt.

 • Art. 2. VERZEKERD BEDRAG

  De totale kostprijs van de reservatie met een maximum van 10.000 € per verzekerde.

 • Art. 3. WAARBORG

  A. ANNULERINGSKOSTEN

  De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de annuleringskosten of de wijzigingskosten welke volgens de toepassing van de voorwaarden van het contract tot beschikkingstelling ten laste vallen van de verzekerde ingeval van annulatie of wijziging wegens ÉÉn van de hierna volgende redenen :

  1. Ziekte, ongeval of overlijden van :
   • de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoonfamilieleden.
   • de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt.
   • de officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de 1ste graad.
  2. Opzeg om economische redenen van de arbeidsovereenkomst van verzekerde of zijn levensgezel door zijn werkgever.
  3. Intrekking van het reeds toegekende verlof van verzekerde door zijn werkgever wegens onbeschikbaarheid van een collega die verzekerde vervangt, tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden.
  4. Verplichte aanwezigheid van de verzekerde voortvloeiend uit het afsluiten van een nieuw arbeidscontract met een minimum duurtijd van 3 onafgebroken maanden.
  5. Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de polis.
  6. Onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde.
  7. Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van of gehuurd door verzekerde, diefstal inbegrepen, overkomen binnen de 30 dagen vóór de vertrekdatum.
  8. Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als :
   • getuige of jurylid voor de rechtbank.
   • student voor een herkansingsexamen in periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen na de datum van terugkeer van de reis.
  9. wanneer de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad wordt opgeroepen voor
   • de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind
   • voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger).
  10. wanneer de verzekerde de voor de reis noodzakelijke inentingen om medische redenen niet mag ontvangen.
  11. complicaties of problemen bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens ÉÉn maand vóór de normaal voorziene datum.
  12. De zwangerschap van verzekerde of haar levensgezel, op voorwaarde dat de reis voorzien is tijdens de laatste drie maand van de zwangerschap en deze niet gekend was op het ogenblik van inschrijving voor de reis.
  13. weigering van een visum door het land van bestemming.
  14. diefstal of totale immobilisatie tengevolge van een verkeersongeval of brand van het privÉ-voertuig van de verzekerde binnen de 7 dagen vóór vertrek of gedurende het traject naar de vakantiebestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd.

  LDe waarborg wordt eveneens aan elke verzekerde toegekend ingeval van annulering door de verantwoordelijke (groep leader) voor alle deelnemers, tengevolge van ÉÉn van bovenvermelde redenen, voor zover dat de volledige afhuring verzekerd werd bij de MAPFRE.

  B. VAKANTIEONDERBREKING

  De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de verloren vakantiedagen indien de verzekerde wegens ÉÉn van de hierna volgende redenen zijn reis voortijdig diende te onderbreken:

  1. Ziekte, ongeval of overlijden van :
   • de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoon-familieleden.
   • de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt.
   • de officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de 1ste graad.
  2. Overlijden of hospitalisering van een lid van het onthaalgezin, bij hetwelke de verzekerde zijn vakantie doorbrengt.
  3. Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de polis.
  4. Onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde.
  5. Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van verzekerde overkomen tijdens de reis, inbegrepen de diefstal in de woning.
  6. Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige of jurylid voor de rechtbank.
  7. wanneer de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad wordt opgeroepen voor
   • de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind
   • voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger).
  8. complicaties of problemen bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens ÉÉn maand vóór de normaal voorziene datum.
  9. diefstal of totale immobilisatie tengevolge van een verkeersongeval of brand van het privÉ-voertuig van de verzekerde op het ogenblik van vertrek of gedurende het traject naar de vakantiebestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd.

  De waarborg wordt eveneens aan elke verzekerde toegekend ingeval van onderbreking van de afhuring door de verantwoordelijke (tour leader) voor alle deelnemers, tengevolge van ÉÉn van bovenvermelde redenen, voor zover dat volledige afhuring verzekerd werd bij MAPFRE.

 • Art. 4. UITSLUITINGEN

  • Medische aandoeningen waarvoor op het ogenblik van onderschrijving van de polis en/of boeking van de reis reeds specifieke onderzoeken en/of behandelingen gepland waren (met uitzondering van routine-onderzoeken).
  • Evolutieve aangeboren ziektes.
  • Ongevallen of stoornissen ten gevolge van:
   • het beoefenen van bergbeklimming langs ongebaande wegen, van jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten.
   • de deelname aan alle koersen, snelheidspogingen of -wedstrijden.
   • het beoefenen van sporten ten professionele titel of tegen betaling, inbegrepen de hieraanverbonden trainingen.
  • Psychische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen tenzij deze een bestendige hospitali-satie vergen van minstens één week.
  • De vrijwillige zwangerschapsonderbreking.
  • De insolvabiliteit van de verzekerde.
  • vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone incidenten.
  • Administratieve, visa en andere gelijkaardige kosten.
  • opzettelijke daden van verzekerde;
  • zelfmoord van verzekerde;
  • overmatig gebruik van alcohol, of gebruik van geneesmiddelen of verdovende middelen niet door een geneesheer voorgeschreven;
  • natuurrampen, zoals lawines, het vallen van stenen, rotsverschuivingen, terreinverschuiving, druk van sneeuwmassa’s, hagel, hoog water, overstroming, orkaan.
  • gevolgen van nucleaire of atomische ongevallen of stralingen;
  • oorlog, staking of oproer alsook burgeroorlog of gewelddaden met collectieve drijfveer, tenzij verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is met de schadeverwekkende gebeurtenis.

  De bovenvermelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst.

 • Art. 5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING

  A. ANNULERINGSKOSTEN

  MAPFRE vergoedt :

  1. Bij annulering vóór de aanvang van het verblijf : 100 % van de annuleringsvergoeding die door de verzekerde verschuldigd zijn, met inbegrip van de kosten aangerekend door de reisbemiddelaar, beperkt tot 10 % van de reservering.
  2. Indien, ingeval van annulering door de reisgezel, de verzekerde beslist alleen op reis te vertrekken: de hierdoor veroorzaakte extra hotel- en/of wijzigingskosten.De tussenkomst van MAPFRE zal in ieder geval beperkt blijven tot de contractueel verplichte vergoeding bij annulering.
  3. ingeval van immobilisatie van het privÉ-voertuig kan de verzekerde de reis alsnog aanvatten met een huurwagen. In dat geval komt MAPFRE tussen in de netto huurprijs van de wagen tot een bedrag gelijk aan de aanrekenbare annuleringskosten. Tol-, benzine- en/of eventuele verzekeringskosten worden niet ten laste genomen.

  De tussenkomst van MAPFRE zal in geen geval het bedrag van de reservering overschrijden en zal altijd berekend worden op basis van de annuleringskosten verschuldigd op basis van de voorwaarden van het contract tot beschikkingstelling bij annulering binnen de 48 uur nadat verzekerde kennis nam van de gebeurtenis die de annulering veroorzaakte. De proportionele regel zal toegepast worden indien het verzekerd kapitaal niet overeenstemt met de totale prijs van de reservering.

  B. VAKANTIEONDERBREKING

  MAPFRE vergoedt :

  1. Het niet te recupereren gedeelte van het bedrag van reservering naar rato van het aantal ongenoten vakantiedagen, te rekenen vanaf het ogenblik van de thuiskomst in de woonplaats of vanaf de dag van hospitalisatie in het buitenland.

   De verzekerde heeft de keuze tussen:
   • ofwel de onmiddellijke vergoeding van de ongenoten vakantiedagen;
   • ofwel een waardebon geldig voor ÉÉn jaar op een volgende reis te boeken bij hetzelfde agentschap en met dezelfde Touroperator. In dit geval wordt de vergoeding verhoogd met 10 %.
  2. Ingeval van immobilisatie van het privÉ-voertuig tijdens de reis kan de verzekerde zijn reis alsnog voortzetten met een huurwagen. In dat geval komt MAPFRE tussen in de netto-huurprijs van de wagen tot een bedrag gelijk aan de normaal berekende vergoeding voor de vakantieonderbreking. Tol-, benzine- of eventuele verzekeringskosten worden niet ten laste genomen.

 • Art. 6. AANVANG EN DUUR VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

  De aanvangsdatum van het verzekeringscontract is gelijk aan de datum van ondertekenen van het contract tot reservering en loopt af op het einde van ditzelfde contract.

 • Art. 7. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

  De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven:

  1. Onmiddellijk ARDENNES-ETAPE inlichten en haar een schriftelijke aangifte sturen binnen de 7 dagen vanaf het ogenblik dat verzekerde daartoe de mogelijkheid heeft naar info@ardennes-etape.com of per post ARDENNES-ETAPE Avenue Constant Grandprez 29 4970 Stavelot België
  2. Zich schikken naar de instructies van ARDENNES-ETAPE en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht.
  3. Alle noodzakelijke en nuttige maatregelen treffen om de annulatiekosten tot een minimum te beperken, d.w.z. dat vanaf het ogenblik dat verzekerde kennis heeft van een gebeurtenis die de annulatie van de reis kan veroorzaken, hij het reisagentschap of de touroperator hiervan onmiddellijk zal op de hoogte brengen.
  4. Ingeval van ziekte of ongeval in het buitenland, een medisch attest van de behandelende arts in het buitenland voorleggen

 • Art. 8. OVEREENGEKOMEN BEPALINGEN

  1. De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen: voor MAPFRE in haar maatschappelijke zetel, voor de verzekerde op het adres aangeduid in de polis. Iedere mededeling aan MAPFRE moet, om geldig te zijn, gericht worden op haar maatschappelijke zetel.
  2. Door de betaling van de vergoeding treedt MAPFRE automatisch in de rechten van de verzekerde ten aanzien van aansprakelijke derden.
  3. Iedere betwisting welke voortvloeit uit het verzekeringscontract is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
  4. Elke vordering met betrekking tot de schadevergoeding verjaart door verloop van drie jaar, te rekenen vanaf de dag van het schadegeval.

Informatie over cookies

Deze pagina bevat alle informatie over het
gebruik van cookies bij Ardennes-Etape.
Lees deze info aandachtig.
Réservez votre maison de vacances en toute sécurité
Meer weten

Pers

Bent u journalist, partner of communicatiespecialist? Ontdek de laatste nieuwtjes over Ardennes-Etape, bijkomende info over onze unieke of buitengewone vakantiewoningen en tal van foto’s.
Réservez votre location de vacances en toute sécurité
Meer weten

Nieuwe eigenaars

Ardennes-Etape is een Belgisch bedrijf dat een uniek beheersportaal aanbiedt voor de verhuur van vakantiewoningen.
Meer weten
Een veiliger wachtwoord:

Uw account op onze website verdient een veiliger wachtwoord.
Verbeter nu uw wachtwoord
U kunt dit uitstellen, maar u weet wat ze zeggen...

Een veiliger wachtwoord:

U hebt net een mailtje ontvangen op [adressemail].

Volg de instructies in de mail.
Tot zo.

Leer alles over Malmedy:
Leer alles over Malmedy: het dynamische hart van de Hoge Venen, en één van de mooiste regio’s van de Ardennen!

Ontvang onze gratis Malmedy E-Gids.

Boordevol toeristische activiteiten, restaurants en wandelingen.
Getest door onze Ardennen experts.

Maak kans op € 100! Doe mee aan onze enquête
Maak kans op € 100! Doe mee aan onze enquête

Ardennes-Etape is bezig met een onderzoek naar de belangen van vakantiegangers op het gebied van toeristische activiteiten. Antwoord op onze enquête tot op het einde (max. 10 minuten) en maak kans om een som van 100€ cash te winnen!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Het Ardennes-Etape team.

Uw browser is aan een update toe!
Uw browser is aan een update toe! Zo te zien gebruikt u nog Internet Explorer .

Uw browser moet bijgewerkt worden.
De door u gebruikte versie van Internet Explorer biedt niet alle functionaliteiten van onze website. Update uw browser voor een optimale werking van onze website.
Ardennes-Etape deelt deze link met u mee, maar is in geen geval verantwoordelijk voor mogelijke problemen die zouden ontstaan door het gebruik van bovenstaande website.