Onze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie-beleid.
Onze vakantiehuizen zijn open - Update 11/01 - “Bekijk onze veelgestelde vragen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERING

 • Art. 1. DEFINITIES

  • Verzekeringsnemer: ASTERIA SRL, ARDENNES-És;TAPE, Avenue Constant Grandprez 29, B-4970 Stavelot
  • Verzekeraar: AXA Assistance nv – Louizalaan 166/1, 1050 Brussel – vennootschap naar Belgisch recht, geregistreerd in België onder nummer BE 0415.591.055 - erkend door de Nationale Bank van België en FSMA onder nummer 487.
  • Verzekerde: de klant, natuurlijk persoon of rechtspersoon, aangeduid in het verzekeringscontract, die de begunstigde is van de waarborg.
  • Vakantiewoning: een plaats om te verblijven tijdens de vakantie, met inbegrip van boot of caravan en ongewone accommodatie zoals hutten, aanhangwagens, bubbels...).

 • Art. 2. GELDIGHEID VAN DE WAARBORG

  De waarborg wordt aan verzekerden over de hele wereld toegekend voor huurwoningen in de Benelux.

 • Art. 3. WAARBORG

  De waarborg heeft als doel de terugbetaling van de volgende schade, veroorzaakt door de verzekerde aan de vakantiewoning en waarvoor hij verantwoordelijk gesteld kan worden:

  • Schade aan de woning, aan het eigendom (terras, tuin, jacuzzi, barbecue....), de inhoud, spelletjes, het zwembad in een private tuin van de woning die de verzekerde huurt of betrekt.
  • Schade aan de gehuurde kleine brandkast door verlies van de sleutels.
  • Schade aan de voordeur van de woning omdat ze geforceerd moest worden omwille van verlies van de sleutels.
 • Art. 4. BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING EN VEROUDERING

  Inter Partner Assistance NV vergoedt, tot een maximum van € 1750 per huurcontract, de schade aan de woning waarvoor de verzekerde aansprakelijk is. Inter Partner Assistance Ltd. vergoedt de gedekte en beschadigde voorwerpen tot het verzekerde bedrag, rekening houdend met hun leeftijd of waardevermindering.

  Dit is forfaitair vastgesteld op 10% per jaar, met een maximum van 70% te berekenen vanaf de factuurdatum van de betreffende objecten. Voor schade aan onroerend goed wordt de veroudering als volgt berekend:

  Bouwjaar of investeringsjaar

  Terugbetalingspercentage Waarde van de herstellingen beperkt tot 1.750 €.

  <5 jaar
  van 5 jaar tot 9 jaar
  De 10 jaar tot 14 jaar
  >14 jaar

  95 %
  80 %
  60 %
  50 %

 • Art. 5. UITSLUITINGEN

  Inter Partner Assistance nv is niet verplicht tussen te komen bij:

  • Intentionele handelingen van de verzekerde;
  • Zelfmoord door de verzekerde;
  • Alcoholmisbruik, of gebruik van geneesmiddelen of verdovende middelen die niet door een arts voorgeschreven zijn;
  • Natuurrampen zoals lawines, het vallen van stenen, rotsverschuivingen, bodemverschuiving, aardbeving, druk van sneeuwmassa’s, hagel, hoog water, overstroming, bosbrand, storm, orkaan en alle andere weersomstandigheden;
  • Gevolgen van nucleaire of atomische ongevallen of straling.
  • Oorlog, staking, rellen, burgeroorlog of alle gewelddaden met collectieve drijfveer;
  • Schade veroorzaakt door het niet naleven van een verbod of van een waarschuwing vermeld in het huishoudelijke reglement van Ardennes-étape;
  • Onrechtstreekse kosten en ander genotsverlies;
  • Het risico op onvolledigheid, d.w.z. het risico dat het verzekerde object onvolledig wordt doordat een van de essentiële onderdelen ontbreekt.
 • Art. 6. BEGIN EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

  Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor de duur aangegeven in de polis met een duur die minstens gelijk is aan de volledige duur van het huurcontract. Het verzekeringscontract neemt aanvang na betaling van de premie. Binnen de periode van de geldigheid van de verzekering neemt de waarborg aanvang vanaf het moment waarop de verzekerde en/of zijn bagage de vakantiewoning die hij gereserveerd heeft op de website van Ardennes-étape betrekt, ongeacht de vorm of aard ervan, en loopt ten einde wanneer de verzekerde en/of zijn bagage de woning verlaat aan het einde van de huurperiode of de huur effectief beëindigt.

  Indien de einddatum voorzien in de polis verstreken is omwille van onvoorziene redenen onafhankelijk van de wil van de verzekerde, dan wordt de waarborg verbeurd tot op het moment waarop de verzekerde thuis aankomt of effectief de huur beëindigt.

 • Art. 7. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

  De verzekerde zal aan de volgende verplichtingen voldoen:

  In geval van schade aan de woning (dekking materiële schade)

  • Vul binnen 15 dagen na het ontstaan van de schade het online schadeformulier in (www.axapartners.be/ardennes-etape);
  • De aanwijzingen van Inter Partner Assistance nv en Ardennes-étape opvolgen en hen alle informatie en/of originele documenten die noodzakelijk of nuttig geacht worden bezorgen.
  • Alle noodzakelijke en nuttige maatregelen nemen om kosten zoveel mogelijk te vermijden.
 • Art. 8. CONTRACTUELE BEPALINGEN

  De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen:

  De contracterende partijen kiezen van rechtswege als domicilie:

  • Voor Inter Partner Assistance nv: op haar maatschappelijke zetel;
  • Voor de verzekeringsnemer: Avenue Constant Grandprez 29, B-4970 Stavelot
  • Om geldig te zijn moet elke communicatie met Inter Partner Assistance nv naar haar maatschappelijke zetel gestuurd worden.
  • Inter Partner Assistance nv treedt automatisch in de rechten van de verzekerde ten aanzien van aansprakelijke derden tot het bedrag van tussenkomst.
  • Het verzekeringscontract valt onder het Belgische recht.
  • Elke vordering voortvloeiend uit dit verzekeringscontract verjaart na 3 jaar, te rekenen vanaf de dag van de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft.
 • Art. 9. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

  Verwerkingsverantwoordelijke
  Inter Partner Assistance nv met maatschappelijke zetel te 166, Louizalaan, 1050 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0415.591.055 (hierna “Inter Partner Assistance” genoemd). Doeleinden van de gegevensverwerking en bestemmelingen van de gegevens

  1. De persoonsgegevens die door de betrokkene zelf worden meegedeeld of die op legitieme wijze door Inter Partner Assistance worden ontvangen van ondernemingen van de AXA-Groep, van ondernemingen die in relatie staan met deze ondernemingen, van de werkgever van de betrokkene of van derden, mogen door Inter Partner Assistance verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
   • het beheer van het personenbestand
   • het beheer van het verzekeringscontract
   • de dienstverlening aan de klanten
   • het beheer van de relatie tussen Inter Partner Assistance en de verzekeringstussenpersoon
   • de opsporing, preventie en bestrijding van fraude
   • de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
   • bewaking van de portefeuille
   • statistische studies

  In de mate dat de mededeling van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de hiervoor opgesomde doeleinden, mogen de persoonsgegevens meegedeeld worden aan andere ondernemingen van de AXA-Groep en aan ondernemingen en/of personen die ermee in verbinding staan (advocaten, experts, adviserende artsen, herverzekeraars, medeverzekeraars, verzekeringstussenpersonen, dienstverleners, andere verzekeringsmaatschappijen, vertegenwoordigers, opvolgingsbureaus voor tarifering, schaderegelingsbureaus, Datassur).

  Deze gegevens mogen ook meegedeeld worden aan de controle-instanties, aan de bevoegde overheidsdiensten en aan elk ander overheids- of privéorganisme waarmee Inter Partner Assistance persoonsgegevens kan uitwisselen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Gegevensverwerking met het oog op direct marketing
  De persoonsgegevens, meegedeeld door de betrokkene zelf of rechtmatig ontvangen door Inter Partner Assistance mogen meegedeeld worden aan andere ondernemingen van de AXA-Groep en aan ondernemingen die in verbinding staan met Inter Partner Assistance en/of aan de verzekeringstussenpersoon met het oog op hun eigen direct marketing of gezamenlijke direct marketing (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, koppeling van gegevens, bekendheid, …), om de kennis van de gezamenlijke klanten en prospecten te verbeteren, om deze laatste te informeren over hun respectieve activiteiten, producten en diensten, en om commerciële aanbiedingen te bezorgen.

  Om een optimale service te verlenen in verband met direct marketing, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan ondernemingen en/of aan personen in hun hoedanigheid van onderaannemers of dienstverleners ten gunste van Inter Partner Assistance, andere ondernemingen van de AXA-Groep en/of de verzekeringstussenpersoon.

  Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Inter Partner Assistance bestaande uit de ontwikkeling van haar economische activiteit. In voorkomend geval kunnen deze verwerkingen gebaseerd zijn op de toestemming van de betrokkene.

  Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie
  De andere ondernemingen van de AXA-Groep, de ondernemingen en/of personen die ermee in verbinding staan en aan wie de persoonsgegevens worden meegedeeld, kunnen zich zowel in de Europese Unie als erbuiten bevinden. In geval van overdracht van persoonsgegevens aan derden die zich buiten de Europese Unie bevinden, houdt Inter Partner Assistance zich aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn voor dergelijke overdrachten. Het garandeert meer bepaald een adequaat beschermingsniveau van de persoonsgegevens die op deze wijze worden overgedragen op basis van alternatieve mechanismen die door de Europese Commissie zijn opgezet, zoals standaard contractuele clausules of de bindende bedrijfsvoorschriften van de AXA-Groep in het geval van overdrachten binnen de groep (Mon. B. 6/10/2014, p. 78547).

  De betrokkene kan een kopie krijgen van de maatregelen die Inter Partner Assistance heeft genomen om persoonsgegevens buiten de Europese Unie over te dragen door een verzoek te richten aan Inter Partner Assistance op het hieronder vermelde adres (“Inter Partner Assistance contacteren").

  Gegevensbewaring
  Inter Partner Assistance bewaart de verzamelde persoonsgegevens met betrekking tot het verzekeringscontract voor de volledige duur van de contractuele relatie of het beheer van de schadedossiers, met updates telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen, verlengd met de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn om verzoeken of eventuele vorderingen te behandelen die na het einde van de contractuele relatie of na de afsluiting van het schadedossier zouden zijn aangespannen.

  Inter Partner Assistance bewaart de persoonsgegevens met betrekking tot geweigerde offertes of offertes waaraan Inter Partner Assistance geen gevolg heeft gegeven tot vijf jaar na de uitgifte van de offerte of de weigering om een overeenkomst af te sluiten.

  Noodzaak om persoonsgegevens mee te delen
  De persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene die Inter Partner Assistance vraagt te verstrekken, zijn noodzakelijk om het verzekeringscontract af te sluiten en uit te voeren. Het niet verstrekken van deze gegevens kan het onmogelijk maken om het verzekeringscontract te sluiten of naar behoren uit te voeren.

  Vertrouwelijkheid
  Inter Partner Assistance heeft alle vereiste maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te vrijwaren en om zich te wapenen tegen niet-gemachtigde toegang, misbruik, wijziging of verwijdering van deze gegevens.

  Inter Partner Assistance volgt hiertoe de standaarden inzake veiligheid en continuïteit van de dienstverlening en evalueert regelmatig het veiligheidsniveau van haar processen, systemen en toepassingen, alsook dat van haar partners.

  Rechten van de betrokkene

  1. De betrokkene heeft het recht:
   • om van Inter Partner Assistance de bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens verwerkt of niet verwerkt worden, en om deze gegevens – indien ze verwerkt worden – te raadplegen;
   • om zijn persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, te laten rechtzetten en in voorkomend geval te laten aanvullen;
   • om zijn persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten wissen;
   • om de verwerking van zijn persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten beperken;
   • om zich, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, te verzetten tegen een verwerking van de persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen van Inter Partner Assistance. De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt dan de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij aantoont dat er rechtmatige en dwingende redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene;
   • om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing, met inbegrip van de profilering die wordt verricht met het oog op direct marketing;
   • om bezwaar te maken tegen een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem aanmerkelijk treft; als deze geautomatiseerde verwerking echter noodzakelijk is voor de afsluiting of de uitvoering van een contract, heeft de persoon het recht op een menselijke tussenkomst van Inter Partner Assistance, om zijn standpunt te uiten en om de beslissing van Inter Partner Assistance te betwisten;
   • om zijn persoonsgegevens die hij aan Inter Partner Assistance heeft meegedeeld, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat; om deze gegevens door te zenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, als (i) de verwerking van zijn persoonsgegevens gebaseerd is op zijn toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract en (ii) de verwerking gebeurt aan de hand van geautomatiseerde processen; en te verkrijgen dat zijn persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, als dat technisch haalbaar is;
   • om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de verwerkingen die rechtmatig gebeurden vóór de intrekking ervan, als de verwerking van zijn persoonsgegevens gebaseerd is op zijn toestemming;

  Contact opnemen met Inter Partner Assistance

  De betrokkene die zijn rechten wil uitoefenen, kan Inter Partner Assistance contacteren op de volgende adressen, vergezeld van een recto-versokopie van zijn identiteitskaart:

  1. per post:
   Inter Partner Assistance - Data Protection Officer, Louizalaan 166/1, 1050 Brussel
  2. via e-mail:
   dpo.BNL@axa-assistance.com

  Inter Partner Assistance zal de aanvragen verwerken binnen de wettelijk voorziene termijnen. Behoudens duidelijk ongegronde of overmatige aanvragen, zal geen enkele betaling gevorderd worden voor de verwerking van zijn aanvragen.

  Klacht indienen
  Indien de betrokkene van mening is dat Inter Partner Assistance niet voldoet aan de voorschriften ter zake, wordt hij verzocht eerst contact op te nemen met Inter Partner Assistance.

  De betrokkene kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens op het volgende adres:
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  Tel. + 32 2 274 48 00
  Fax. + 32 2 274 48 35
  commission@privacycommission.be
  De betrokkene kan ook klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 • Art. 10. BEHEER VAN KLACHTEN

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, bewaken wij voortdurend de kwaliteit van onze producten en het niveau van onze dienstverlening. Gelieve ons een e-mail te sturen indien u desondanks toch niet tevreden bent (quality.brussels@axa-assistance.com). Wij stellen alles in het werk om u zo snel mogelijk te helpen.

  U kan voor uw klacht eveneens contact opnemen met de ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, telefonisch op nummer 02 / 547 58 71, per fax naar 02/547.59.75 of per e-mail naar info@ombudsman.as, www.ombudsman.as

 • Art. 11. TOEPASSELIJK RECHT

  De Belgische wetgeving is van toepassing bij schadegevallen. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.